ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား အ‌ခြေစိုက် IT Software Company များနှင့် ပြည်တွင်း Software Company များတွင်
လစာမြင့် ITအလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ထားနိူင်ရန် ကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။

Jobs

Senior React Developer

   𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫(𝐍𝐞𝐱𝐭.𝐣𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤)(𝟐 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐬)𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬;𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐌 𝐭𝐨 𝟓:𝟎𝟎𝐏𝐌𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 : 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 (𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐎𝐟𝐟)𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞 : 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐬𝐩.𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 : 𝐣𝐨𝐛.𝐦𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐢𝐭@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 𝐲𝐢𝐧𝐦𝐢𝐧𝐞𝐢@𝐦𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐢...


 React   Nextjs framework